Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


REGULAMIN

Cmentarz parafialny znajduje się we władaniu parafii rzymskokatolickiej
pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 38.
Kwestie formalno-prawne i administracyjne dotyczące cmentarza rozpatruje
i realizuje ks. Proboszcz.1. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do: zachowania ciszy, spokoju i powagi, dbania o estetykę grobów swoich bliskich zmarłych, zapobiegania dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi i administracji oraz podmiotom zarządzającym cmentarzem.
2. Zabrania się: zaśmiecania terenu i zrywania zieleni, wycinki drzew i krzewów, wprowadzania psów, uprawiania handlu, kolportowania pism i druków, instalowania ławek i obsadzania grobów krzewami bez zgody administracji cmentarza.
3. Zwiędłe kwiaty, wieńce i stare znicze należy składać w wyznaczonych miejscach.
4. Poruszanie się wszelkimi pojazdami mechanicznymi może odbywać się po uzyskaniu zgody administracji i uiszczeniu opłaty w biurze parafialnym.
5. Ustawianie nagrobków odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.00, na podstawie zgody administracji.
6. Ustawianie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się po uprzednim zatwierdzeniu projektu przez administrację.
7. Kopanie grobów i ekshumacje dozwolone są przez podmioty uprawnione do tego typu czynności, za uprzednim poinformowaniem administracji oraz podmiotów zarządzających cmentarzem.
8. Po upływie 20 lat w razie nie wniesienia opłaty za przedłużenie praw do miejsca, grób przechodzi na własność parafii. Uprzejmie prosi się o zgłaszanie rezygnacji z miejsca.
9. Opłaty związane z pochówkiem, rezerwacją miejsc, przeznaczone są na utrzymanie cmentarza tzn. opłaty za wodę, pielęgnację zieleni, bieżące remonty
i administrację.
10. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki czy zrabowane mienie, groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
11. Biuro parafialne stanowiące siedzibę administracji cmentarza jest czynne
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.00.
12. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są przez administratora oraz uprawnione podmioty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Toalety znajdują się na parkingu przy ulicy Lipowej oraz na terenie cmentarza
od ulicy Powstańców Wielkopolskich.


Niniejszy regulamin wynika z przepisów państwowych i kościelnych.Ks. Proboszcz
Parafii pw. NMP
Niepokalanie Poczętej
w Wolsztynie.